Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan onze website op ZYTECH.com Deze disclaimer bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de website. Door de website en/of de informatie van deze website te gebruiken aanvaardt u de toepasselijkheid van deze regels. Indien u deze regels niet wenst te accepteren dient u de website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Versie 3.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Hoewel ZYTECH vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling, alsmede bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie, kan ZYTECH niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist, compleet en bijgewerkt is. De betreffende informatie wordt derhalve verstrekt ‘in de huidige staat‘ en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel waarbij de informatie op ieder moment zonder verdere aankondiging kan worden gebruikt. Hoewel ZYTECH tevens in het kader van de beveiliging van de website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven. Tevens wordt geen garantie geboden ten aanzien van het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

In geen geval is ZYTECH aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van de website.

Op de website zijn veel onderdelen (waaronder software, tekst, foto’s en videos) te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht, databankrechten en merkrechten) van ZYTECH (en mogelijk van derde partijen) rusten. ZYTECH behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. De naam ZYTECH is een beschermde handelsnaam van ZYTECH, waarbij deze naam tevens door ZYTECH als merk is geregistreerd. Mede in het licht hiervan gelden de volgende regens voor gebruik van de Website:

  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZYTECH niet toegestaan om het merk- of handelsnaam van ZYTECH te (laten) gebruiken;
  • (delen van) de inhoud van de website mag (mogen) slechts voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik in ongewijzigde vorm worden gekopieerd of gedistribueerd. Ieder ander gebruik waaronder distribueren, kopiëren, wijzigen, openbaar maken en verzenden van (delen van) de website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZYTECH;
  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZYTECH niet toegestaan om een verwijzing of verbinding (een zogenaamde ‘hyperlink’) naar de Website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de website krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internet sites of bronnen die zich buiten het domein van ZYTECH bevinden. Hiervoor gelden mogelijk op die websites aangegeven afwijkende voorwaarden. ZYTECH is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van dergelijke pagina’s, waaronder mede eventueel op deze sites (als download) aangeboden software.

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zullen door ZYTECH enkel worden gebruikt in overeenstemming met de Privacyverklaring van ZYTECH.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlande tekst is bindend en prevaleert in het geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Nederlandse en de Engelse vertaling.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s die via de website kunnen worden benaderd.